لاك پشت بيمار

لاك پشت بيماردرمان بيماريهاي لاك پشت كاري وقت گير، دقيق و مشكل است. لاك پشتها بسيار مقاوم هستند و سخت بيمار مي شوند. براي درمان بيماري هاي لاك پشت عمل به توصيه هاي دامپزشك الزامي است. بهترين كار براي يك لاك پشت بيمار قرنطينه كردن آن است. منظور از قرنطينه قرار دادن لاك پشت به صورت تنها در داخل تانكي با آب تميز و دماي گرمتر است. تميز و ضدعفوني بودن تانك قرنطينه لازم است.
لاك پشتي كه عكسش را در ابتداي اين پست قرار دادم لاك پشتي است كه بيماري سختي را پشت سر گذاشته است. عفونت در چشمان و خون اين لاك پشت با درمانهاي دقيق نگهدارنده اون بهبود يافت. به آقاي فرداد براي اين نگهداري دقيقشون تبريك ميگم.

لاک پشت من

لاک پشت گوش قرمز من