برندگان مسابقات زیباترین تصاویر لاک پشتی (آبان ماه)

رای گیری مسابقه ماه گذشته زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضا گفتگوی لاک پشتی هم برگزار شد و عکس یکی از کاربران فروم با نام مبینی اول شد:
برندگان مسابقات زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضای فروم گفتگوی لاک پشتی
تصویری که من از لاکی در موقع آفتاب گرفتن گرفته بودم نیز دوم شد :
برندگان مسابقات زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضای فروم گفتگوی لاک پشتیآلبوم برندگان مسابقات زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضای فروم گفتگوی لاک پشتی را مشاهده کنید و در صورت تمایل با عضویت در فروم گفتگوی لاک پشتی در مسابقه این ماه و ماههای دیگر فروم گفتگوی لاک پشتی شرکت کنید.