محاسبه اندازه لاک پشتها

محاسبه اندازه لاک پشتهامحاسبه و ثبت منظم طول و وزن لاک پشتها از نکات کلیدی نگهداری آنهاست. با محاسبه منظم این پارامترها می توان از صحت سلامت و رشد مناسب لاک پشتها مطمئن شد. طول مستقیم لاک رویی لاک پشتها ملاک اندازه گیری آنها است. برای این منظور باید از یک خط کش سفت کمک گرفت و طول لاک رویی آنها را به صورت مستقیم با صرف نظر از انحنای آن اندازه گیری کرد. نمونه این اندازه گیری در تصویر مقابل قابل مشاهده است، طبق این تصویر لاک پشت خود من 8 سانتی متر طول دارد.

0 نظرات - Comment:

» نظر شما چیست؟