لاک پشت من در خشکي

وبلاگ لاک پشت ها - لاک پشت گوش قرمز خزنده من
لاک پشت من در حال خشک کردن خودش در خشکي ؛ اکثر بيماري هاي لاک پشت هاي نيم آبزي يا لاک پشتهاي آب شيرين در اثر نبود ناحيه خشکي به وجود مي آيد. ايجاد ناحيه خشکي براي لاک پشتها حتمي و لازم است و کوتاهي از اين کار موجب بيماري و مرگ لاک پشت مي شود. لطفا به اين مورد توجه کنيد.