روز جهانی لاک پشت

دوم خرداد یا 23 ماه May روز جهانی لاک پشت است. این روز از سال 2000 توسط American Tortoise Rescue برای توجه ، افزایش اطلاعات و بزرگداشت لاک پشتها و تشویق مردم برای انجام فعالیتهایی برای کمک به زندگی و نجات آنها به وجود آمده است. روز جهانی لاک پشت در سراسر جهان به روشهای مختلفی برگزار می شود که شامل فعالیتهای آموزشی عمومی درباره لاک پشتها، تماشای لاک پشتها در باغ وحش ها و پوشیدن لباسی مانند لاک پشتها است. هدف این فعالیتها آموزش افراد برای آشنایی با لاک پشتها و نجات لاک پشتهای گرفته یا زخمی شده در بزرگراهها و انجام فعالیتهای تحقیقاتی بیشتر در زمینه ی لاک پشتها است.
من این روز را تبریک می گم و امیدوارم در ایران هم شاهد این توجه به لاک پشتها و دیگر حیوانات توسط سازمانها و انجمنها باشیم.