کتاب خزندگان و دوزیستان ایران

کتاب خزندگان و دوزیستان ایران کتاب خزندگان و دوزیستان ایران، معرفی 214 گونه از انواع لاکپشت سوسمار تمساح مار قورباغه وزغ سمندر و ... بومی ایران، نویسنده حسن محمدیان، نشر شبپره، چاپ اول 1382، بهاء 2000 تومان
این کتاب را یکی از دوستانم بهم داده که مطالعه کنم، در این کتاب انواع دوزیستان و خزندگان ایران معرفی شدن. من که خیلی از خواندن این کتاب دارم لذت می برم. فکر کنم بعد از این چاپی که من دارم چاپهای دیگری هم داشته باشه. در صفحه دوم این کتاب نوشته شده است "استفاده علمی با ذکر منبع آزاد است" . در مطالب بعدی انواع لاک پشتها موجود در ایران را معرفی می کنم که عبارت اند از : لاکپشت سرخ، لاکپشت سبز، لاکپشت عقابی، لاکپشت چرمی، لاک پشت برکه ای اروپایی ، لاکپشت برکه ای خزری، لاکپشت مهمیزدار و لاکپشت فراتی