تخم گذاری لاک پشت گوش قرمز

تخم گذاری لاک پشت گوش قرمزلاک پشتها گوش قرمز در ماه اسفند و اوایل ماه فروردین جفت گیری می کنند. لاک پشت گوش قرمز ماده در ماه خرداد و اوایل ماه تیر شروع به تخم گذاری می کند.
تخم گذاری لاک پشت گوش قرمز60 تا 90 روز طول می کشه تا تخمها تبدیل به نوزاد بشن و نوزادها از تخم خارج شن.