نگهداری ماهی در تنگ آب

چه ماهی ها را می توان در تنگ نگهداشت؟ نگهداری ماهی در تنگ مناسب است یا نامناسب است؟
قطعا من نگهداری در تنگ را توصیه نمی کنم، چه برای ماهی های عید و چه برای ماهی فایتر. تنگ به دلیل کوچک بودن، فضای کمی را برای شنا کردن ماهی به وجود می آورد و ماهی کمتر می تواند در آن فعالیت کند، همچنین در فضای کوچک حجم آب کمی جا می شود و در حجم آب کم فاکتورهای آمونیاک و نیتریت آب می تواند به میزان زیادی به طور ناگهانی افزایش یابد. دلیل دیگر مناسب نبود تنگ، طراحی دوار آن است که اجازه موقعیت یابی را از ماهی میگیرید و ماهی گیج می شود.

شاید بتوان ماهی های فایتر، ماهی های گلدفیش، گورامی، کوریدوراس و ... را در تنگ نگهداشت، ولی این یک نگهداری ایده آل و در شرایط مناسب برای این ماهی ها نخواهد بود. بهتون توصیه می کنم یک ماهی فایتر را در یک آکواریوم بزرگ قرار بدین تا ببنید چه قدرت زیبا و شاداب شنا می کند و لذت می برد ...

نظر خودتان در مورد نگهداری ماهی در تنگ آب را در انجمن مطرح کنید.