آفتاب گرفتن لاک پشتی

آفتاب گرفتن لاک پشت گوش قرمز در خشکیتو عکسهای دوربینم به این عکس برخوردم، عکسی از آفتاب گرفتن لاک پشتام. لاک پشتها برای تنظیم دمای بدنشون در طبیعت حمام آفتاب از خورشید می گیرند و در خانه با استفاده از لامپهای مخصوص ( مانند هالوژن ) باید خودشان را گرم کنند. برای آفتاب گرفتن معمولا لاک پشتها روی هم میرن!