طرح جلد کتاب لاک پشتی من

طرح جلد پیشنهادیکتابم آماده چاپ شده و با ناشر صحبتهای مقدماتی را انجام دادم و در حال حاضر به دنبال طرحی برای جلد کتاب هستم. قبلا دوست داشتم طرح جلد کتاب لاک پشتی شبیه کتابی باشه که عکس را قرار دادم . اگر فکر می کنه می توانین به من برای طراحی جلد کتاب کمک کنین با ایمیل یا ای دی من تماس بگیرین یا از طریقه این لینک و فروم با من ارتباط داشته باشین .

طرحی ابتدایی که برای جلد کتاب لاک پشت های گوش قرمز دارم :
http://mohamad.far.googlepages.com/Sample-cover.jpg

طرحی که یکی از دوستان درست کردن :
http://lakposhta.googlepages.com/jeld-ketab-Copy.jpg

و یک طرح دیگه که تازه درست کردم :
http://mohamad.far.googlepages.com/Jeld6copy.jpg