سوختن لاک پشتها در تالاب پریشان

سوختن لاک پشتها در تالاب پریشانچندی پیش در مورد شرکت Zoo Med و تحقیقاتی که در آمریکا در مورد ساخت وسایل نگهداری از خزندگان و حیوانات خانگی می شود مطالبی را نوشتم تا امروز که مطلبی با عنوان جشن لاک پشت سوزان در گوگل ریدرم دیدم. تفاوت این دو برایم بسیار جالب و دردناک است. در کشوری تحقیقات وسیعی در مورد جانداران می شود و در کشوری دیگر به سادگی و بدون هیچ مشکل قانونی و یا حتی انسانی هزاران جاندار می سوزند...
سوختن لاک پشتها در تالاب پریشانهزاران لاک پشت و پرنده مهاجر در یکماه گذشته به شکل تکان دهنده ای در آتش نیزارهای دریاچه پریشان که برای راهسازی از بین رفته زنده زنده سوخته اند. آتش زدن چندین هکتار از نیزارهای اطراف تالاب پریشان در دو ماه اخیر، باعث بروز یک فاجعه زیست محیطی شده که بر اثر آن هزاران پرنده مهاجر و لاک پشتهای بومی و همین طور دیگر جانوران دریاچه پریشان در آن سوخته اند. طبق گفته شاهدان عینی و تصاویر گرفته شده، آتش زدن نیزارهای تالاب پریشان تعداد بسیار زیادی از پرندگان مهاجر و لاک پشتها و مارها و جانوران خشکی زی اطراف تالاب را به طرز دردناکی به کام مرگ برده که این اتفاق دور از چشم ماموران سازمان محیط زیست اتفاق افتاده است ... ادامه مطلب در تصاویری ازسوختن لاک پشتها در تالاب پریشان