والپیپر لاک پشتی

یک والپیپر لاک پشتیاین هم یک والپیپر لاک پشتی که یکی از اعضای جوان فروم گفتگوی لاک پشتی به نام علیرضا طراحی کرده است.